Atjaunots: 05.05.2016

Praktiski padomi valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem

​Līdzdalība un konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja un veids, kā iegūt lēmumu sagatavotājiem nepieciešamo praktisko informāciju, ekspertīzi, ko var sniegt tikai speciālisti vai mērķauditoriju pārstāvji kā cilvēki, kurus tieši skar konkrētais lēmums, normatīvais regulējums.

Valsts pārvaldes iekārtas likums, Ministru kabineta kārtības rullis, Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā un citi normatīvie dokumenti nosaka valsts pārvaldes iestāžu pienākumus sabiedrības līdzdalības īstenošanā. Dokumenti

Svarīgi, lai pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana būtu nevis formāla, bet gan kvalitatīva un rezultatīva. Lai to panāktu, vēlams iesaistīt un uzklausīt dažādus un pēc iespējas vairāk sabiedrības pārstāvju viedokļus.

Sabiedrības uzklausīšana, konsultēšanās politikas un lēmumu sagatavošanas posmā sekmē lēmumu sagatavošanas atklātību, un rezultātā kopīgi sagatavotie lēmumi ir labāk izstrādāti, izsvērti, apspriesti un sabiedrībai saprotami.

Līdzdalība un konsultēšanās procesi uzlabo arī sabiedrības informētību par valstī pieņemtajiem lēmumiem, jo lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītie cilvēki un nevalstiskās organizācijas kļūst par informācijas izplatīšanas kanālu. Ieguvēji ir visi – politika kļūst kvalitatīvāka, arī mērķgrupa, kuru šī politika skar, ir informēta par izstrādes gaitu, diskusiju variantiem, lēmuma skaidrojumiem.

Līdzdalības procesa rezultātā tiek izstrādāta kvalitatīvāka politika un normatīvie dokumenti.

Sabiedrības pārvaldībai ir jābūt atvērtai, jānodrošina caurspīdīgumu, līdzatbildību un atklātumu, kā arī paplašinātas iespējas iedzīvotājiem sniegt savu ieguldījumu politikas un lēmuma sagatavošanas procesā. NVO ir aktīvākā pilsoniskās sabiedrības daļa, kas sadarbojas ar valsts pārvadi savu un sabiedrības problēmu risināšanai.

Ja līdzdalības organizēšanas, koordinācijas un attīstīšanas procesos rodas šaubas, kur meklēt konkrētās mērķauditorijas pārstāvjus, kas būtu ieinteresēti aktuālās iniciatīvas apspriešanā, tad visdrošākais variants ir meklēt atbilstošās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno cilvēkus konkrētu mērķu sasniegšanai. NVO pārstāvji aizvien vairāk ir gatavi līdzdalībai, uzkrājot pieredzi sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm.

Jāatzīst, ka sabiedrības iesaistīšana un līdzdalības metožu dažādošana prasa papildus finanšu un cilvēkresursus, tāpēc jāizvērtē, kādas līdzdalības formas ir piemērotas konkrētu lēmumu sagatavošanai, jo vienmēr pastāvēs jautājums par ieguldīto resursu lietderību un skepse par iegūto rezultātu adekvātumu attiecībā pret iztērētajiem resursiem. Vairāk par līdzdalības formām un konsultāciju metodēm. 

Plašākai sabiedrības iesaistīšanai iespējams izmantot sociālos medijus, ieviest e-risinājumus un ieteikt arī NVO pārstāvjiem izmantot jau pieejamās iespējas, kas var atvieglot līdzdalību valsts pārvaldē. Par šīm iespējām NVO tika informēti arī 2011.gada 25.martā ziņojumā „E-rīki sabiedrības informēšanai par Ministru kabinetā izskatāmajiem jautājumiem”, kas prezentēts Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotā konferencē „NVO tehnoloģiju laikmets”. Papildus informācija par minētajiem jautājumiem.

Informāciju par nevalstiskajām organizācijām, kas varētu kļūt par institūcijas sadarbības partneriem, līdzdarboties un sniegt savu ekspertīzi politikas dokumenta vai tiesību akta tapšanā, var iegūt no ministrijai adresētajām NVO vēstulēm un ministrijas konsultatīvo padomju darbiniekiem, kā arī speciālistiem, kuri amata pienākumu ietvaros biežāk sazinās ar sabiedrības pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām (piemēram, komunikācijas speciālisti, politikas plānotāji un veidotāji). Informāciju Jums varēs sniegt arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts – tālr. 67082949.

Katrā ministrijā ir vismaz viena institūcijas nozīmēta kontaktpersona sadarbībai ar NVO. Arī šis cilvēks noteikti varēs palīdzēt ar padomu. Kontaktpersonu saraksts

Neatsverams palīgs līdzdalības organizēšanā ir institūcijas sabiedrisko attiecību vai komunikācijas struktūrvienību darbinieki. Ja nepieciešams, viņi var palīdzēt, piemēram, ievietot mājaslapā un iestādes izveidotajās vietnēs sociālajos medijos informāciju par tiesību akta projektu vai politikas dokumenta projektu, iesaistīties interneta vidē ievietojamu aptauju izveidē, kā arī konsultēt par efektīvākajiem kanāliem mērķauditorijas sasniegšanai. Savukārt politikas veidotāji, kas izstrādā dokumentu projektus, var konsultēt par to, kādas būtu aktuālākās sadarbību tēmas un līdzdalības jomas. Komunikācijas speciālisti palīdzētu šīs tēmas noformulēt visiem saprotamā, vienkāršā valodā.