Atjaunots: 25.08.2014

Direktora funkcijas

Valsts kancelejas direktors vada Valsts kancelejas darbu un ir augstākā ranga ierēdnis, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Ministru kabineta rīkojumu pēc Ministru prezidenta ierosinājuma.

Valsts kancelejas direktors:

  • organizē iestādes funkciju izpildi, nodrošina iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
  • atbild par iestādes budžeta likumīgu un lietderīgu izmantošanu;
  • nodrošina iestādes attīstības stratēģijas un darba plāna izstrādi;
  • nodrošina personāla vadības īstenošanu;
  • organizē un vada Valsts sekretāru sanāksmes;
  • lai nodrošinātu Valsts kancelejas funkciju izpildi, ir tiesīgs dot rīkoju­mus Valsts kancelejas ierēdņiem un darbiniekiem;
  • ir tiesīgs dot rīkojumus padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes amatpersonām.

Valsts kancelejas direktoram var būt vietnieki. Šobrīd Valsts kancelejas direktoram ir trīs vietnieki – Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Valsts kancelejas direktora vietnieks politikas plānošanas un koordi­nācijas lietās, kā arī Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts pārvaldes komunikācijas lietās. Valsts kancelejas direktora vietnieki ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram un tos ieceļ un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors.