29.11.2018
Tieslietu ministrija

Atklāts konkurss Latvijas pārstāvjiem EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas samierinātāja, arbitra un arbitra vietnieka vietām Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) Samierināšanas un arbitrāžas tiesā.

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst Konvencijas par samierināšanu un arbitrāžu EDSA ietvaros 3., 4. un 5. pantā noteiktajām obligātajām prasībām, t.i. samierinātāja amata kandidātam ir jābūt ar pieredzi augstā valstiskā vai starptautiskā amatā un ar atzītu kvalifikāciju starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas jomā, savukārt arbitra un arbitra vietnieka amata kandidātam ir jābūt ar tādu kvalifikāciju, kas nepieciešama, lai tiktu iecelti savas valsts visaugstākajos amatos tiesu institūcijās, vai juristiem ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā. Turklāt visu amatu kandidātiem ir jābūt ar spējām savas funkcijas pildīt  neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi.

Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

Samierinātāja amata kandidātam:

 • pieredze augstā valstiskā vai starptautiskā amatā;
 • atzīta kvalifikācija starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas jomā;
 • spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;
 • augstākā izglītība;
 • laba reputācija;
 • zināšanas par EDSO;
 • izpratne par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;
 • prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.

Arbitra un arbitra vietnieka amata kandidātam:

 • kvalifikācija, kas nepieciešama, lai tiktu iecelts Latvijas visaugstākajos amatos tiesu institūcijās, vai jurists ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā;
 • spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;
 • augstākā izglītība;
 • laba reputācija;
 • zināšanas par EDSO;
 • izpratne par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;
 • prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 (ar norādi – EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas konkursa atlases komisijai), šādi dokumenti: motivēts pieteikums, dzīves apraksts latviešu un angļu valodā Eiropas CV (Europass) formātā, akadēmisko publikāciju saraksts, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, apliecinājums par labu reputāciju (iesniegums brīvā formā, kurā apliecina, ka nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, nav atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā un nav saglabājusies tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt tiesneša amatu) un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot.

Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, lūdzu ievērot, ka par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Pieteikumu ar atbilstošajiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: tm.kanceleja@tm.gov.lv.

Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda elektroniskā pasta adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī adrese, ja pretendents saziņai vēlas izmantot pastu.

Atklāta konkursa nolikums “Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesas Latvijas samierinātāja un arbitru pretendentu atklātā konkursa nolikums” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera”.

Tālrunis uzziņām: 67036705.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, LV-1536, Rīga, e-pasts: DAS@tm.gov.lv.

Pielikumi
Dalīties