17.07.2014
Labklājības ministrija

LM plāno pilnveidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

​Labklājības ministrija (LM) plāno turpināt sociālās aprūpes pakāpenisku pāreju no institūcijām uz sociālo pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

Tāpat LM plāno sociālo pakalpojumu plašāku attīstību, kā arī aprūpes pakalpojuma atbilstību klienta aprūpes līmenim. To nosaka 2013.gada 4.decembrī apstiprinātās Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam.

Paredzēta arī sociālās aprūpes klientu grupēšana, nosakot, ka sociālās aprūpes pakalpojums jāorganizē atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim.

Sociālās aprūpes pakalpojumu pakāpeniskai deinstitucionalizācijai un pārejai uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem 2016.gadā plānots ieviest stingrākus uzņemšanas noteikumus valsts finansētās ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Tāpat paredzēts ierobežot līdz 6 mēnešiem valsts finansētas institucionālās aprūpes periodu bāreņiem un bez vecāku gādības esošajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem, tādējādi veicinot šo bērnu aprūpi audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Tāpat paredzēti pašvaldības sociālā dienesta pienākumi laikā, kad ārpusģimenes aprūpē nodotais bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi, nosakot dienestam pienākumu iesaistīties šāda bērna vajadzību novērtēšanā, kā arī pēc patstāvīgās dzīves uzsākšanas vismaz divu gadu garumā veikt sociālās situācijas izmaiņu novērtēšanu un nodrošināt atbalstu.

Lai īstenotu 2013.gada 18.decembrī apstiprinātajās Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktos uzdevumus, plānots, sākot ar 2015.gadu no valsts budžeta līdzfinansēt pašvaldību izdevumus sociālā darba speciālistu supervīzijai jeb mērķtiecīgi organizētam konsultatīvam un izglītojošam atbalstam, pilnveidojot speciālistu kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

LM uzsver, ka kopš Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma spēkā stāšanās ir gan attīstījušās arvien jaunas sociālo pakalpojumu formas mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, gan citu nozaru (piem. veselības aprūpes) institūcijās uzsākuši strādāt sociālā darba speciālisti.

Grozījumi ļaus realizēt sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu loka paplašināšanu, kā arī precizēt tos sociālo pakalpojumu sniedzējus, kuriem jāreģistrējas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Tāpat valstī notiek pasākumi administratīvā sloga samazināšanai uzņēmējiem, par kādiem uzskatāmas arī institūcijas, kas nodrošina likumā noteiktos sociālos pakalpojumus. Lai to īstenotu, sociālo pakalpojumu sniedzēju reģitrācijas procesā paredzēts atteikties no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecības vai tās dublikāta izsniegšanas.

Iepriekšminēto paredz likumprojekts Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, kas ceturtdien, 17.jūlijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar projektiem iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM dokumentu projekti:http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26100727,viktorija.buraka@lm.gov.lv

Dalīties