Aktualitātes

30.09.2014 Finanšu ministrija

Neskatoties uz ekonomiskās izaugsmes tempu samazināšanos kopš šā gada sākuma, joprojām ir vērojams stabils privātā patēriņa pieaugums un pozitīvas tendences darba tirgū, kas arī nodrošina ieņēmumu izpildi atbilstoši budžetā plānotajam. Šā gada janvārī-augustā valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālais pārpalikums bija 312,4 miljoni eiro, taču tas ir samazinājies par 44,2 miljoniem eiro, salīdzinot ar pērnā gada astoņiem mēnešiem, un to pamatā noteica straujāks izdevumu kāpums.

30.09.2014 Tieslietu ministrija

Otrdien, 30.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”. Tas paredz pilnībā atteikties no ierobežojuma attiecībā uz rīcībnespējīgām personām.

30.09.2014 Tieslietu ministrija

Otrdien, 30.septembrī, Ministru kabinets uzklausīja un pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi”. Tajā apkopota informācija par veicamajiem pasākumiem vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanai un tiesu ekspertīžu kvalitātes nodrošināšanai. Tāpat izvērtēta arī vienotās tiesu ekspertīžu iestādes institucionālā padotība.

30.09.2014 Finanšu ministrija

Lai arī gada sākumā  pēc eiro ieviešanas mazumtirdzniecības nozarei  negāja tik raiti, tomēr ar šā gada trešo ceturksni apgrozījuma pieauguma tempi ir stabilizējušies tuvu prognozētajam 4% pieaugumam. Mazumtirdzniecības apgrozījums augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, pieaudzis par 3,9%, tādējādi atkārtojot iepriekšējā mēneša sniegumu. Gan pārtikas, gan arī nepārtikas preču tirdzniecības apjomi aug samērā līdzīgi, attiecīgi par 3,4% un 4,2%.

30.09.2014 Izglītības un zinātnes ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”. Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001

30.09.2014 Finanšu ministrija

Otrdien, 30. septembrī, valdība izskatīja informatīvo ziņojumu par Maksātnespējīgās akciju sabiedrības „Liepājas Metalurgs” (LM) ar pamata ražošanu saistītās mantas pārdošanas ieņēmumu sadali un samaksas kārtību. Tāpēc Ministru kabinets ir izsniedzis mandātu finanšu ministram Andrim Vilkam valsts vārdā parakstīt vienošanos ar pārējiem kreditoriem.

30.09.2014 Veselības ministrija

Šodien, 30.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais pamatnostādņu projekts „Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”.

30.09.2014 Ekonomikas ministrija

2014. gada 1. oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības kārtību, īpašu uzsvaru liekot uz būvdarbu organizēšanas procesu un iesaistīto pušu atbildību, vienlaicīgi samazinot birokrātisko procedūru skaitu.

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Lai veicinātu investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās un ražošanas lauku saimniecībās, kooperatīvajās sabiedrībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, Ministru kabinets otrdien, 30.septembrī, pieņēma noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība”. Noteikumi paredz atbalsta iespējas lauku saimniecībām, lai uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, veicinās papildu pievienotās vērtības radīšanu lauksaimniecības produkcijai un pārtikas ražošanas nozares efektivitāti, jo īpaši inovatīvas un bioloģiski audzētas produkcijas radīšanā.

30.09.2014 Zemkopības ministrija

Ir sagatavota un valdībā otrdien, 30.septembrī, apstiprināta kārtība, kādā tiks administrēts ES fondu atbalsta finansējums jaunajā, 2014.-2020.gada plānošanas periodā „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, tādējādi nosakot nepieciešamo tiesisko regulējumu.

Lapas