15.07.2014
Zemkopības ministrija

Nosaka stingrākus biodrošības pasākumus cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem

Otrdien, 15. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz veikt papildu pasākumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai. Rīkojums nosaka veicamos pasākumus cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ierobežojumu teritorijās* un kuri nevar īstenot biodrošības pasākumus, lai efektīvāk ierobežotu ĀCM izplatību. Tāpat rīkojums nosaka, ka šādiem cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem būs aizliegums vismaz gadu attiecīgajā novietnē turēt cūku sugas dzīvniekus, lai novērstu iespēju ĀCM vīrusam tālāk izplatīties.

Biodrošības pasākumi cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem tiek noteikti Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. Tajos noteikts, ka cūku sugas dzīvnieku novietnēm jābūt slēgtām, tajās jāveic regulāra tīrīšana un dezinfekcija, jāierīko karantīnas vieta slimu vai uz saslimšanu aizdomīgu dzīvnieku nodalīšanai un vieta, kur uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus. Tāpat novietnēs līdz minimumam jāsamazina apmeklētāju skaits, ieviešot apmeklētāju reģistru. Gadījumos, kad apmeklētājus ielaiž dzīvnieku turēšanas vietās, tie jānodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem, kā arī jānodrošina iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un higiēnu, piemēram, apavu, roku dezinfekcija. Savukārt novietnes darbiniekiem, veicot darba pienākumus, jāvalkā aizsargapģērbu un aizsargapavus, ievērojot higiēnu, piemēram, apavu, roku mazgāšana, dezinfekcija. Noteikumos arī noteikts, ka novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem, izņemot barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas transportu.

Ja dzīvnieku īpašnieki līdz 2014. gada 22. jūlijam novietnē neīsteno noteikumos noteiktos biodrošības pasākumus, tiem jānodrošina visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku nokaušanu līdz 2014. gada 31. augustam, pirms tam par to informējot PVD inspektoru vai PVD pilnvarotu veterinārārstu. Rīkojumā tiek noteikts, ka dzīvnieku īpašniekam par katru nokauto dzīvnieku izmaksā kompensāciju šādā apmērā: 115 eiro par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis), 65 eiro – nobarojamo cūku un vaislas jauncūku, 25 eiro – piena sivēnu. Tāpat kompensācijas paredzēts izmaksāt arī dzīvnieku īpašniekiem, kuri nodrošina biodrošības pasākumus, bet kuriem ĀCM ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi un tāpēc piespiedu kārtā ir jāizkauj cūku sugas dzīvnieki.

Lai atvieglotu dzīvnieku īpašniekiem zaudējumu kompensācijas saņemšanu, rīkojums paredz, ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors vai PVD pilnvarotais veterinārārsts, kurš veiks dzīvnieku pirmskaušanas apskati un nokauto dzīvnieku liemeņu veterinārsanitāro ekspertīzi, izsniegs dzīvnieku īpašniekiem kompensācijas saņemšanai nepieciešamo veidlapu. Pēc tam, kad dzīvnieku īpašnieks to būs aizpildījis, PVD inspektors vai PVD pilnvarotais veterinārārsts nogādās aizpildīto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Ņemot vērā to, ka šiem cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem būs iespēja izmantot nokauto cūku sugas dzīvnieku gaļu, tad kompensācijas apmērs tiek noteikts 50% apmērā no valstī noteiktā zaudējumu kompensācijas apjoma, kurš paredzēts dzīvnieku slimību uzliesmojuma gadījumā radīto zaudējumu segšanai.

Tāpat rīkojumā paredzēts Zemkopības ministrijai piešķirt līdz 1 502 450 eiro, lai 2014. gadā nodrošinātu kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem, nodrošinot ĀCM izplatīšanās ierobežošanu. Finanšu resursi tiks izmantoti no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

* Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Freimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas un Briģu pagastā, Zilupes novada Pasienas, Lauderu un Zaļesjes pagastā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastā, visā Krāslavas novadā un Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastā.

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Dalīties