07.01.2020
Valsts kanceleja

NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts aicina nevalstiskās organizācijas izvirzīt kandidātus Memoranda padomes locekļu amatam

Konkurss izsludināts uz astoņām Memoranda padomes locekļu vietām no nevalstisko organizāciju puses. Memoranda padomes locekļus ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Ievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. augustam.

Kandidēt var Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas, kas nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis.

Kandidātu izvirza nevalstiskā organizācija, iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā ietverta šāda informācija par nevalstisko organizāciju un tās izvirzīto kandidātu:
• nevalstiskās organizācijas nosaukums un darbības joma;
• kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;
• informācija par kandidāta dalību un sasniegumiem memoranda īstenošanā (pēdējo 12 mēnešu laikā);
• kandidāta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību un motivācija darbam padomē (prezentācijas, video sižeta vai audioieraksta veidā);
Memoranda padomē ievēlēto nevalstisko organizāciju pārstāvi var izvirzīt darbam padomē atkārtoti ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas (Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums" 12. punkts).
 
Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 6. februāra plkst. 24.00, elektroniski nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv.

Pēc kandidātu pieteikumu apkopošanas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāts organizēs elektronisku balsošanu par izvirzītajiem kandidātiem, vienlaikus nodrošinot nevalstisko organizāciju pieteikumos iekļautās informācijas pieejamību Ministru kabineta tīmekļa vietnes sadaļā "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands".

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras uzdevums ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Memoranda padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums".

Dalīties