15.07.2014
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valdība atbalsta papildus finansējuma piešķiršanu mobilo aplikāciju izmantošanas pilotprojektiem Zemgalē un Vidzemē

Ar mērķi paplašināt ģeogrāfiskās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” ietvarā, Ministru kabinets otrdien, 15. jūlijā, pieņēma lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 257 464 EUR apmērā.

Projekta rezultātā tiks pilnveidotas zināšanas par ģeoportālu izveidošanu un uzturēšanu (dabas aizsardzības datu un informācijas pieejamība, pieeja atvērtajām zemes izmantošanas kartēm), kā arī iegūtas papildus prasmes par mobilo aplikāciju izmantošanu caur dažādām pilotaktivitātēm, no kurām viena tiks īstenota arī Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. Tāpat tiks iegūtas prasmes par mobilo aplikāciju izmantošana tūrisma, t.sk. velotūrisma maršrutiem Zemgales plānošanas reģionā (plānota projektā „Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā (Central Baltic Cycling)” izstrādāto velomaršrutu integrēšana mobilajā aplikācijā).

Tādējādi vienlaikus tiks popularizēta Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionu labās prakses un pieredzi starptautiskā līmenī, izveidota informācijas platforma, kas varēs turpmāk tikt izmantota biznesa modelēšanai, nodrošinot ilgtspējīgu biznesa attīstību; pilnveidoti ģeoportāla tehniskās infrastruktūras un tematisko datu slāņi, nodrošināta to uzturēšana.

Vadošais partneris projekta īstenošanā ir Zapadoceska Univerzita V Plzni (Rietumbohēmijas Universitāte, Čehijas Republika) sadarbībā ar Zemgales un Vidzemes plānošanas reģioniem.

Izpildes termiņš ir no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.martam, bet nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir: 2014. gadā 50 750 EUR, 2015. gadā 106 834 EUR, 2016. gadā 92 880 EUR un 2017. gadā 7 000 EUR.

Projekts „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” noris Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)” ietvaros, taču finansējums tā īstenošanai tiek piešķirts no „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma” programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Dalīties