01.12.2015
Kultūras ministrija

Valdība atbalsta valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda veidošanu

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas (KM) rosināto variantu, kurš paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par jaunveidojamā NVO fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts budžeta programma, administrētāju.

Valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda veidošana ir svarīga, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālajos jautājumos.

Konceptuālajā ziņojumā bija sniegta informācija par fonda izveides optimālajiem finansēšanas kārtības modeļiem, tiesiskā regulējuma un atbalsta jautājumiem, lai sekmētu valsts budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanas caurspīdīgumu un vienlīdzīgas iespējas finansējuma saņemšanai dažādu nozaru NVO darbības stiprināšanai. Konceptuālajā ziņojumā tika piedāvāti šādi fonda izveides finansēšanas kārtības modeļi:

1. variants: jauns, neatkarīgs fonds (iespējams nodibinājums), kurā tiktu konsolidēts visu ministriju NVO atbalstam paredzētais finansējums (izņemot finansējumu, kas ir paredzēts ministriju (t.sk., tās padotības iestāžu) tiešo funkciju izpildei;

2. variants: nozares fonds, kur finansējuma piešķiršanas tiesiskajam regulējumam NVO darbības atbalstam jānodrošina iespējas katrai ministrijai atsevišķi sniegt valsts budžeta finansiālo atbalstu savas nozares NVO darbībai;

3. variants: NVO darbības atbalstam izveidota atsevišķa valsts budžeta programma, nosakot darbības jomas, kādās atbalstāma NVO darbība.

Kultūras ministrija atbalstīja 3.variantu, rosinot noteikt Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) par administrētāju. Lai īstenotu šādu programmu, nav nepieciešami grozījumi tiesību aktos, jo SIF tiesiskais regulējums ļauj īstenot fonda programmu un piesaistīt finansējumu no citiem avotiem NVO darbības nodrošināšanai.

2016.gadā KM piešķirts finansējums 400 000 eiro apmērā nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējumam KM valsts budžeta programmā „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana”.

2015.gada 21.oktobrī Kultūras ministrija, publicējot konceptuālā ziņojuma projektu Kultūras ministrijas mājas lapā, aicināja NVO piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par fonda izveides optimālajiem finansēšanas kārtības modeļiem, tiesiskā regulējuma un atbalsta jautājumiem. Lai paustu savus viedokļus un priekšlikumus, dalību konceptuālā ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā pieteica divdesmit divas nevalstiskās organizācijas. Vairākas organizācijas izteica atbalstu konceptuālajā ziņojumā ietvertajam 3.variantam, uzsverot nepieciešamību atbalstīt valsts budžeta finansējuma piešķiršanu konceptuālā ziņojuma 3.variantā ietverto pasākumu īstenošanai likumprojektā „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam”.

Konceptuālais ziņojums ir izstrādāts saskaņā ar Valdības rīcības plānu, Latvijas Nacionālo attīstības plānu un „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pamatnostādnēm 2012.–2018. gadam”.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,
67330254, 26304460
Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv 

Dalīties