11.02.2020
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VARAM iepazīstina ar nozares atbildībām atvērtās pārvaldības veicināšanā Latvijā

2020.gada 11.februārī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Ceturto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir atbildīgā institūcija par vairāku plānā iekļauto pasākumu īstenošanu.

Rīcības plāns ir izstrādāts starptautiskās iniciatīvas ''Atvērtās pārvaldības partnerība'' (Open Government Partnership, OGP) ietvaros, kur Latvija ir viena no 79 dalībvalstīm. Atvērtās pārvaldības rīcības plāna mērķis ir veicināt atvērtās pārvaldības vērtību – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības īstenošanu Latvijā. Plāns veidots pēc partnerības vienotās formas parauga, kur tiek noteiktas apņemšanās, iestāžu atbildības un termiņi konkrētiem uzdevumiem. Plāns veidots ciešā sadarbībā ar NVO partneriem, ņemot vērā sabiedrības intereses un vajadzības.

Rīcības plānā iekļautas sešas apņemšanās jeb rīcības virzieni, kas jāīsteno nākamo divu gadu laikā. VARAM ir atbildīgā institūcija divu rīcības virzienu īstenošanā: “Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana” un “Atvērtā pārvaldība pašvaldībās”, savukārt kā iesaistītā puse ministrija ir rīcības virzienā – “Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšanā”.

Iniciatīvas “Informācijas atklātībai nozīmīgu datu kopu atvēršana” ietvaros  sadarbībā ar datu kopu turētājiem un sabiedrības pārstāvjiem tiks izvērtētas plašākās datu atvēršanas iespējas, tādējādi vairojot uzticamību valsts pārvaldei un veicinot tās caurskatāmību. Piemēram, nodokļu nomaksas dati, valsts amatpersonu publiski pieejamās valsts amatpersonu deklarāciju daļas, informācija par politisko partiju finansēm un ziedojumiem partijām, ārstniecības iestāžu darbs un rindas pēc pakalpojumiem, ārstu darbs, finansējuma sadalījumus u. c. dati, kas ļauj analizēt un uzlabot veselības nozares pārvaldību, sūdzības par iepirkumiem, par iepirkumu darbību pārkāpumiem piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā arī informācija izglītības jomā. Pēc datu kopu izvērtēšanas tiks izstrādātas rekomendācijas, katrai datu kopai nosakot datu atvēršanas apjomu, datu atvēršanai nepieciešamās darbības un termiņus, ja nepieciešams, priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, kas nodrošina datu atvēršanu.

Savukārt, iniciatīvas “Atvērtā pārvaldība pašvaldībās” – būtība ir veidot pašvaldībās atbalstošu vidi, kas vērsta uz sabiedrības līdzdalības veicināšanu un lielāku atklātību publiskās pārvaldes darbībā. Cita starpā, apņemšanās paredz ieviest līdzdalības budžetu pašvaldībās, attīstot sabiedrības iesaisti teritoriju attīstībā. Jāpiebilst, ka VARAM jau ir sagatavojusi un Valsts sekretāru 2019.gada 19.decembra sanāksmē izsludināja konceptuālo ziņojumu par līdzdalības budžeta ieviešanu, uz kā pamata tiks sagatavota nepieciešamā normatīvā bāze, dodot iespēju visām pašvaldībām noteiktu budžeta daļu novirzīt sabiedrības iniciētiem projektiem. Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības vai valsts budžeta. Līdzdalības budžeta ieviešana veicinās iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā pašvaldībās. Iniciatīva paredz arī apkopot un izplatīt citus pašvaldību īstenotus labās prakses piemērus sabiedrības līdzdalībā teritorijas attīstības jautājumos, pilnveidojot sabiedrības līdzdalības iespējas.

VARAM ir iesaistīta arī virziena “Kvalitatīva sabiedrības iesaiste reformu procesos un sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā”, ko īsteno Valsts kanceleja. Iniciatīvā VARAM piedalās divās aktivitātēs, vienā to tām ministrija Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbiniekus informēs par aktualitātēm sabiedrības līdzdalības praksē, lai darbinieki varētu sniegt informāciju iedzīvotājiem par sabiedrības līdzdalības iespējām digitālajā platformā. Šajā virzienā plānots arī izstrādāt jaunus, inovatīvus līdzdalības rīkus, tostarp līdzdalības portālu attīstību, izmantojot e-vides sniegtās iespējas. Jauno rīku izstrāde vai pilnveide, ko veic valsts institūcijas, vai ko finansē ar valsts budžeta līdzekļiem, koordinēs un saskaņos ar VARAM.

Pārējie Rīcības plāna virzieni ir Publisko iepirkumu un līgumu atklātība (t.sk. atvērto datu publicēšana), Interešu pārstāvniecības un lobēšanas atklātība, Korupcijas novēršanas pasākumi.

Atbilstoši lemtajam, VARAM savas kompetences ietvaros, nodrošinās plānā paredzēto pasākumu īstenošanu no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un sniegs Valsts kancelejā informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi.

 

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dalīties