16.09.2014
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VARAM ir izstrādājusi jaunu Slīteres nacionālā parka likumprojektu

Otrdien, 2014.gada 16.septembrī, ar mērķi nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu attīstību, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto jauno Slīteres nacionālā parka likumprojektu.

Likumprojekts izstrādāts pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministirjas iniciatīvas un tas novērš līdz šim pastāvējušās normatīvo aktu pretrunas un nepilnības tādējādi tiek uzlabota un būtiski atvieglota tā faktiskā piemērošana. Ar šo likumprojektu tiek precizēts Slīteres nacionālā parka zonu sadalījums un robežas, kas nodrošinās teritorijas ilgtspējīgu uzturēšanu un saglabāšanu arī turpmāk. Likumprojektam pievienoti divi pielikumi. Pirmais pielikums nosaka Slīteres nacionālā parka robežu shēmu, bet otrs pielikums Slīteres nacionālā parka funkcionālo zonu robežu aprakstu. Slīteres nacionālā parka kopējā platība ir 16 414 ha, kas sadalīta piecās funkcionālajās zonās – stingrā režīma zona, regulējamā režīma zona, dabas lieguma zona, ainavu aizsardzības zona un neitrālā zona.

Stingrā režīma un regulējamā režīma zonas ir izveidotas, lai saglabātu cilvēku neskartas parka teritorijas. Šajās zonās esoša zeme ir valsts īpašums.

Dabas lieguma zona ir izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības rezultātā maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas sugu atradnes, biotopus, kā arī lai nodrošinātu netraucētu savvaļas dzīvnieku dabisko vidi. Tāpat ir iedalīta arī ainavu aizsardzības zona, lai saglabātu piejūras mežu ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Ziemeļkurzemei raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu apsaimniekošanas metožu pielietošanu.

Neitrālā zona izveidota ar mērķi nodrošināt apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību un transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu parka teritorijā. Neitrālajās zonās iekļautas teritorijas ciemos, kurās raksturīgas atklātas ainavas un mājvietas kā nozīmīgākais ainavu telpas elements.

Likumprojektā iekļauts arī regulējums, kas paredz kārtību, kādos gadījumos meža apsaimniekošana un izmantošana ir vai nav jāveic saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu. Šāds plāns ir viens no priekšnoteikumiem valsts un Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai.

Slīteres nacionālais parks ir dibināts 2000.gadā, un tā ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, vienlaikus tā ir izmantojama izziņas tūrismam un atpūtai. Slīteres nacionālā parka teritorijas pārvaldīšanu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde.

Likumprojekta izstrādē piedalījās Dabas aizsardzības pārvalde, Dundagas novada dome, citas valsts insitūcijas, kā arī sabiedriskas organizācijas/nodibinājuma pārstāvji.

Jaunais Slīteres nacionālā parka likums stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas Saeimā.

 

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dalīties