01.10.2013
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VARAM piesaka jaunu domāšanas veidu e-pārvaldes attīstībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozari izstrādājusi pasākumu kopumu, kas piesaka jaunu domāšanas veidu e-pārvaldes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) sniegto iespēju un potenciāla izmantošanai Latvijas konkurētspējai un ekonomiskajai izaugsmei. 
 

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes un valsts konkurētspējas paaugstināšana, ekonomiskās izaugsmes sekmēšana un jaunu darbavietu radīšana – tie ir mērķi, ko izvirzījusi VARAM, izstrādājot „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” un kas otrdien, 1.oktobrī, atbalstītas valdības sēdē.
 
Šo mērķu sasniegšanai īpaša uzmanība pamatnostādnēs ir veltīta atvērto datu principa ieviešanai publiskajā pārvaldē, kas sevī slēpj līdz šim īsti nenovērtētu digitālās ekonomikas attīstības potenciālu, pārvēršot informācijas resursus, kuri rodas publiskajā pārvaldē ar mērķi nodrošināt publiskās pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, jaunās inovatīvās biznesa idejās un pakalpojumos, kas spēj ģenerēt ienākumus, darba vietas un nodokļus. 
 
Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs atzīmē: „LATA pārstāvji ir aktīvi piedalījušies Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu dokumenta tapšanā jau kopš tā melnraksta veidošanas, iesaistoties ne tikai VARAM darba grupās, bet arī saskaņošanas sanāksmēs ar citām valsts iestādēm. Esam gandarīti, ka dokumentā ir īpaši akcentēts atvērto datu princips un uzsvērta atvērtu standartu lietošanas nozīme. Mēs esam gatavi līdzdarboties arī dokumentā pausto ideju realizācijā, jo minēto principu ieviešana ir ceļš uz daudz efektīvāku informācijas apriti mūsu valstī”.
 
Otrs pamatnostādņu uzmanības fokuss ekonomiskās izaugsmes veicināšanai ir administratīvā sloga mērķtiecīga samazināšana, veicot publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu optimizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, kā arī publisko pakalpojumu saņemšanas vienkāršošanu, pielietojot IKT iespējas un rīkus. Tādējādi uzņēmējiem samazināsies administratīvais slogs un ar to saistītās izmaksas, kas ļaus vairāk koncentrēt resursus pašai uzņēmējdarbībai.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa atzīmē: „LIKTA ir gandarīta, ka Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam ir saņēmušas valdības akceptu, un aktīvi iesaistīsies to realizācijā. Šis dokuments, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādāja sadarbībā ar IT nozari pārstāvošajām asociācijām, ir ļoti nozīmīgs Latvijas e-vides tālākai attīstībai. Nostādņu realizācija, mūsuprāt, dos nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī reģionu konkurētspējas palielināšanā. Protams, būs nepieciešama aktīva valdības, IKT nozares un sabiedrisko organizāciju sadarbība, lai īstenotu jaunās Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes un piesaistītu līdzekļus to realizācijai.”

Atbilstoši pamatnostādnēs izvirzītajiem mērķiem VARAM ir definējusi četrus pamatprincipus, uz kuriem turpmākos gados tiks balstīta e-pārvaldes attīstību:

  • publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei – liekot akcentu uz atvērtiem datiem un saskarnēm. Padarot publiskās pārvaldes rīcībā esošos datus pieejamus sabiedrībai, radīsim priekšnoteikumus inovatīvu biznesa ideju un pakalpojumu attīstībai privātajā sektorā.
  • racionāla IKT pārvaldība – liekot akcentu uz publiskās pārvaldes IKT aktīvu racionālu izmantošanu, koplietošanas platformu attīstību, kā arī uz programmatūras komponenšu atkalizmantojamību
  • efektīvi darbības procesi – akcentējot to, ka primārais ir neefektīvu, neracionāli organizētu un neērtu darbības procesu pilnveide. E-pakalpojumu vai IS attīstība ir atbalstāma kā publiskās pārvaldes darbības procesu pilnveides līdzeklis
  • e-pārvaldes kvalitāte – uzsverot e-pakalpojumu lietojamības, lietošanas ērtuma, pieejamības, kā arī datu drošības un datu kvalitātes lielo nozīmi ”.

VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Arnis Daugulis uzsver: „Galvenais mūsu uzdevums ir nodrošināt ikvienam iedzīvotājam iespējas izmantot IKT sniegtās iespējas, veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku. Un tik pat svarīgi ir saprast, ka tehnoloģijas veido un lieto cilvēki. Publiskajā pārvaldē ir jāveicina procesorientēta domāšana, darbības procesu analīzes prasmes, prasmes atrast procesu nepilnības un pielietot tehnoloģijas, lai pilnveidotu procesus un tādejādi samazinātu administratīvo slogu un veicinātu darba produktivitāti. Publiskās pārvaldes darbiniekiem ir jābūt gudriem un zinošiem IKT risinājumu pasūtītājiem. Tikpat būtiski ir informēt sabiedrību par izstrādātajiem un ieviestajiem e-pārvaldes risinājumiem, skaidrot un demonstrēt ieguvumus no to izmantošanas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, popularizēt elektroniskos kanālus saziņai ar publisko pārvaldi”.

Kristīne Barševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Dalīties