09.10.2018
Finanšu ministrija

Nosaka kopējās valsts pārvaldē auditējamās prioritātes nākamajam gadam

Otrdien, 9. oktobrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto MK rīkojuma projektu par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2019. gadam. Tiesiskā regulējuma mērķis ir noteikt kopējās valsts pārvaldē auditējamās prioritātes 2019. gadam, lai, izmantojot iekšējā audita struktūrvienību resursus, vienlaicīgi tiktu novērtētas iekšējās kontroles visai valsts pārvaldei nozīmīgās jomās un kopumā tiktu veicināta valsts pārvaldes attīstība.

Lai noteiktu kopējo auditējamo prioritāti, tika analizēta pašreizējā situācija par valstij nozīmīgām jomām, iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem un to sekām. Auditos ir nepieciešams vairāk pievērst uzmanību efektivitātes aspektu novērtēšanai (piemēram, pārskatu, atskaišu nepieciešamība, laika patēriņa adekvātums, datu dublēšana, IKT sistēmu izmantošanas pilnīgums, personāla kapacitāte, noslodze, administratīvā sloga mazināšana, procesu vienkāršošana, elektronisko dokumentu izmantošana u.c.).

Ministrijām un iestādēm plānoto iekšējo auditu ietvaros izlases veidā atbilstoši riska novērtējumam jāturpina vienlaikus veikt līdzīgu procesu auditus attiecīgā resora iestādēs, rodot iespēju šo procesu visaptverošai novērtēšanai salīdzināšanai, labākās identificēšanai un pārņemšanai. Lai nodrošinātu, ka dažādu nozaru politikas ir saskaņotas un papildinošas, nevis pretrunīgas, svarīga ir dažādu nozaru politikas dokumentu savstarpēja sasaiste un atbilstība.

Auditējamā prioritāte izvirzīta, ņemot vērā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 mērķi (efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde) un mērķa sasniegšanai izvirzītos pasākumus.

Rīkojuma projekts skatāms MK mājaslapā.

 

Lelde Grīnvalde
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: lelde.grinvalde@fm.gov.lv

Dalīties