10.12.2019
Veselības ministrija

В следующем году оплата труда медиков увеличится на 10%, резидентам – на 20%

В следующем году минимальная оплата труда работников отрасли здравоохранения вырастет на 10%, а для резидентов рост оплаты труда составит 20%. Сегодня, 10 декабря, правительство закрепило прирост оплаты труда на следующий год в правилах Кабинета министров*. 

В целом для прироста оплаты труда медицинского персонала в 2020 году выделено 60,1 млн евро, что обеспечит, что зарплата медиков будет расти четвертый год подряд. Это означает, что, например, минимальная месячная заработная плата сертифицированных врачей вырастет на 108 евро (с 1079 евро в 2019 году до 1187 евро в 2020 году) и минимальная месячная заработная плата сертифицированных сестер и помощников врачей увеличится на 71 евро (с 714 до 785 евро).

При рассмотрении средней оплаты труда, которая включается в тариф, в следующем году для врачей она увеличится на 135 евро, достигнув 1485 евро, а сестрам – на 81 евро, достигнув 891 евро.

Оплата труда резидентов в 2020 году увеличится на 190 евро (с 950 евро в 2019 году до 1140 евро в 2020 году). В свою очередь, у резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или практиках семейного врача за пределами Риги, прирост может быть еще больше – 247 евро (с 1235 евро в 2019 году до 1482 евро в 2020 году) с учетом доплаты за работу за пределами Риги в размере 30%. Для резидентов, достигших третьего года резидентуры по основной специальности или первого года по дополнительным специальностям, оплата труда достигнет 1254 евро, в свою очередь, если резидент работает за пределами Риги – 1630,20 евро.

Более высокий прирост оплаты труда будет именно у резидентов, чтобы способствовать смене поколений в профессии врача и сбалансированному развитию профессии в долгосрочной перспективе, а также в целях стимулирования студентов медицины свою дальнейшую профессиональную деятельность вести в Латвии.

Для обеспечения того, чтобы выделенное финансирование было максимально эффективно направлено на предусмотренную цель – для увеличения наиболее низких зарплат, Национальная служба здоровья при заключении договоров об оказании оплачиваемых государством услуг будет включать в договор условие о направлении финансирования на увеличение оплаты труда, не превышающей трех средних месячных заработных плат занятых в народном хозяйстве.
В общей сложности с 2017 года средняя заработная плата врачей в тарифе увеличилась на 626 евро с 859 до 1 485 евро в 2020 году, сестер - на 354 евро с 537 евро до 891 евро, а помощников сестер - на 194 евро с 400 до 594 евро в 2020 году.

* Правила Кабинета министров № 685 «Порядок приема и распределения врачей-резидентов и финансирования резидентуры», правила Кабинета министров № 851 «Правила о наименьшей месячной заработной плате и специальной доплате для занятых в сфере здравоохранения» и правила Кабинета министров № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения».

 

Пресс-секретарь МЗ
Анна Старпцане
телефон: 67876106; 20388356
э-почта: anna.strapcane@vm.gov.lv

Nākamgad veselības nozares darbinieku zemākā darba samaksa pieaugs par 10%, savukārt rezidentiem darba samaksas pieaugums būs 20% apmērā. Šodien, 10. decembrī, valdība nākamā gada darba samaksas pieaugumu nostiprināja Ministru kabineta noteikumos*. 

Kopumā ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam 2020.gadā ir atvēlēti 60,1 miljons eiro, kas nodrošinās, ka mediķiem atalgojums pieaugs ceturto gadu pēc kārtas. Tas nozīmē, ka, piemēram, sertificētu ārstu zemākā mēnešalga pieaugs par 108 eiro (no 1079 eiro 2019.gadā līdz 1187 eiro 2020.gadā) un sertificētu māsu un ārstu palīgu zemākā mēnešalga palielināsies par 71 eiro (714 uz 785 eiro). 
Aplūkojot vidējo darba samaksu, kas tiek iekļauta tarifā, nākošgad ārstiem tā palielināsies par 135 eiro, sasniedzot 1485 eiro, un māsām – par 81 eiro, sasniedzot 891 eiro. 

Rezidentu darba samaksa 2020.gadā palielināsies par 190 eiro (no 950 eiro 2019.gadā uz 1140 eiro 2020.gadā). Savukārt rezidentiem, kuri strādā reģionālajās daudzprofilu slimnīcās vai ģimenes ārsta praksēs ārpus Rīgas, pieaugums būtu vēl lielāks – 247 eiro (no 1235 eiro 2019.gadā uz 1482 eiro 2020.gadā), ņemot vērā piemaksu par darbu ārpus Rīgas 30% apmērā. Rezidentiem, kuri sasnieguši trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē vai pirmo gadu papildspecialitātēs, darba samaksa sasniegs 1254 eiro, savukārt, ja rezidents strādā ārpus Rīgas – 1630,20 eiro.

Lielāks darba samaksas pieaugums ir tieši rezidentiem, lai veicinātu paaudžu nomaiņu ārsta profesijā un līdzsvarotu profesijas attīstību ilgtermiņā, kā arī lai mudinātu medicīnas studentus savu turpmāko profesionālo darbību veidot Latvijā.

Lai nodrošinātu, ka piešķirtais finansējums maksimāli efektīvi tiek novirzīts paredzētajam mērķim – zemāko algu palielināšanai, Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, līgumā iekļaus nosacījumu finansējumu novirzīt darba samaksas palielināšanai, kas nepārsniedz trīs vidējās tautsaimniecībā nodarbināto mēnešalgas.
Kopumā kopš 2017.gada ārstu vidējā darba samaksa tarifā palielinājusies par 626 eiro no 859 uz 1 485 eiro 2020.gadā, māsu -  par 354 eiro no 537 uz 891 eiro, un māsu palīgu - par 194 eiro no 400 uz 594 eiro 2020.gadā.

*Ministru kabineta noteikumi Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība", Ministru kabineta noteikumi Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

 

VM preses sekretāre
Anna Strapcāne
tālrunis: 67876106; 20388356
e-pasts: anna.strapcane@vm.gov.lv

Share